Oulun Palomiesyhdistys

 

OULUN PALOMIESYHDISTYS  ry:n  SÄÄNNÖT (tulostettava kopio täältä)

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Oulun palomiesyhdistys ry ja kotipaikka on Oulu.

Yhdistys, jota näissä säännöissä kutsutaan jäsenyhdistykseksi, kuuluu jäsenenä Suomen Palomiesliitto SPAL ry:hyn. SPAL ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä SPAL.

Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen toiminta-alue.

TARKOITUS JA TOIMINTA

Jäsenyhdistys toimii SPAL:n paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota toimialueensa kuntien ja sen alueella toimivien kuntainliittojen sekä muiden kunnallisia työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien ja Suomen valtion sekä näiden pääasiallisesti omistamien yritysten ja laitosten ja muiden oikeudellisten yhteisöjen palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön, ja siten

1) valvoa jäsentensä ammatillisia etuja,

2) vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnalliseen asemaan ja oikeuksien kehitykseen sekä

3) edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoimintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoaan.

4) Toimintansa tukemiseksi jäsenyhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa kioskikauppaa ja ravitsemus- ja majoitusliikettä. 

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoituksen toteuttamiseksi jäsenyhdistys

1) käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asioissa;

2) edistää 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden järjestäytymistä SPAL:n jäsenyhdistyksiin,

3) järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa jäsenyhdistyksen ja SPAL:n tarkoitusperiä selvittävää tiedotustoimintaa sekä jäsenten neuvontaa edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä;

4) pitää yhteyttä muihin SPAL:n jäsenyhdistyksiin,

5) edustaa jäseniään yhteisissä asioissa,

6) järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen, virkistykseen ja liikuntaan sekä

7) edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin.

SITOUTUMATTOMUUS

Jäsenyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

KIELI

Jäsenyhdistyksen kieli on suomi. Jäsenyhdistyksen kokouksissa ja muussa toiminnassa jäsen käyttää Suomen kieltä.

JÄSENET

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 2 §:ssä tarkoitettu henkilö, joka kuuluu palo- tai pelastushenkilöstöön tai on muuten työsuhteessa Oulu-Koillismaan pelastuslaitokseen. Jäseneksi ottamisesta päättää hallitus SPAL:n hallituksen hyväksymien järjestäytymisperiaatteiden ja ohjeiden mukaan.

Liittymisanomus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle täyttämällä SPAL:n hallituksen vahvistama luottamuksellinen jäsenrekisteri-ilmoitus.

Hyväksyessään uuden jäsenen hallituksen on samalla määrättävä jäsenyyden alkamispäivä, joka on pääsääntöisesti se päivä, jolloin hallitus hyväksyy hakijan jäseneksi, aikaisintaan kuitenkin se päivä, jolloin hakemus on saapunut jäsenyhdistykselle.

Liittymällä jäseneksi henkilö sitoutuu noudattamaan SPAL:n ja jäsenyhdistyksen sääntöjä ja niiden toimielinten päätöksiä.

Jäsenyhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua jäsenyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavassa määrin on edistänyt jäsenyhdistyksen toimintaa. SPAL:n kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi valitun varsinaisen jäsenensä kutsuu jäsenyhdistyksen kokous myös jäsenyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi.

VAPAAT JÄSENET

Jäsenyhdistyksen hallitus vapauttaa SPAL:n liittokokouksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti kirjallisesta hakemuksesta jäsenen kokonaan tai osittain maksamasta SPAL:n jäsenmaksua, mikäli hän osoittaa, että on vähintään yhteensä kolmekymmentäviisi (35) vuotta maksanut ylipäätään jollekin ammattijärjestölle jäsenmaksunsa.

8 §

KANNATUSJÄSENET

Varsinainen jäsen, joka jää eläkkeelle 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta, voi edelleen kuulua jäsenyhdistykseen kannatusjäsenenä. Kannatusjäsenellä ei ole liittojäsenmaksuvelvollisuutta eikä vaalikelpoisuutta SPAL:n toimielimiin. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänestysoikeutta.

JÄSENMAKSUT

Varsinaisen jäsenen tulee suorittaa palkanmaksukauden varsinaisesta palkasta laskettavaa prosentuaalista SPAL:n jäsenmaksua, joka käsittää jäsenmaksun jäsenyhdistykselle syyskokouksen päätöksen mukaisesti, ja liittojäsenmaksun SPAL:lle liittokokouksen päätöksen mukaisesti.

Jäsenmaksu työttömyyskassalle suoritetaan siitä jäseneltä erikseen perimättä liittojäsenmaksuna kerätyistä varoista, ellei SPAL:n liittokokous toisin päätä.

Jäsenmaksuprosentin suuruuden määrää syyskokous.

Lisäksi varsinaisen jäsenen tulee suorittaa SPAL:lle mahdollista ylimääräistä liittojäsenmaksua sen mukaan kuin SPAL:n säännöissä on määrätty. Päätöksen ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä tekee hallitus.

8§:n mukaiset kannatusjäsenet suorittavat jäsenyhdistykselle sen syyskokouksen päätöksen mukaisen euromääräisen kannatusjäsenmaksun.

Jäsenen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille varsinaista palkkaa opiskelun, asevelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden, synnytyksen, adoption tai lapsensa hoidon takia, voi määräaikaisesti vapautua 1 momentissa tarkoitetusta jäsenmaksuvelvollisuudesta säilyttäen jäsenyytensä jäsenyhdistyksessä ja työttömyyskassassa jättämällä asiasta kirjallisen anomuksen jäsenyhdistyksen hallitukselle, joka voi hyväksyä anomuksen enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi kerrallaan. Jäsenen on tällöin suoritettava jäsenyhdistykselle prosentuaalisen jäsenmaksun sijasta syyskokouksen päättämää euromääräistä jäsenmaksua ja jäseniltä mahdollisesti erikseen perittävää työttömyyskassan jäsenmaksua. Hallituksen on ilmoitettava hyväksymisestään SPAL:n liittohallitukselle.

Jäsenen tulee säännöllisesti sääntöjen ja päätösten mukaan suorittaa jäsenmaksuvelvollisuutensa. Mikäli jäsenellä - hänen täyttäessään muut 11§:ssä tarkoitettujen etujen saamiseksi tai äänioikeudeksi sekä vaalikelpoisuuden säilyttämiseksi asetetut edellytykset - on maksamatta erääntynyttä jäsenmaksua yli neljältä (4) kuukaudesta hän menettää oikeutensa näihin etuihin.

10§

JÄSENEN MUUT VELVOLLISUUDET

Jäsenen tulee

1) ilmoittaa SPAL:lle jäsenrekisteritiedoissaan tapahtuneet muutokset,

2) ilmoittaa jäsenyhdistykselle ja SPAL:lle luottamuksellisesti kaikki ne tiedot tehtävistään, palkkauksestaan ja muista palvelussuhteen ehdoistaan taikka niiden muutoksista, joita jäsenyhdistyksen hallitus tai SPAL:n liittohallitus katsoo tarvittavan SPAL:n tarkoitusperien saavuttamiseksi,

3) havaitessaan, ettei hänen palkkauksessaan tai muissa palvelussuhteen ehdoissa noudateta SPAL:a ja jäseniä sitovia sopimuksia, ottaa yhteys luottamusmieheen tai SPAL:n oikaisun saamiseksi sekä

4) pyrkiä omalta osaltaan ylläpitämään hyvää yhteishenkeä kunnallisen viranhaltijain, toimihenkilöiden, Suomen valtion ja työntekijöiden ja muiden palkansaajaryhmien keskuudessa.

11 §

JÄSENEN OIKEUDET

Jäsenvelvollisuutensa täyttänyt henkilö on oikeutettu

1) saamaan SPAL:lta ja jäsenyhdistykseltä neuvoja ja tukea kaikissa palkkaustaan ja palvelussuhteensa ehtoja koskevissa asioissa,

2) mikäli hän on työttömyyskassan jäsen, saamaan työttömyysavustusta kassan sääntöjen mukaisesti,

3) saamaan SPAL:n sääntöjen ja päätösten mukaisesti taloudellista tukea SPAL:lta,

4) oltuaan vähintään kuusi (6) kuukautta tai SPAL:n liittohallituksen harkinnasta lyhyemmänkin ajan yhtäjaksoisesti jäsenenä saamaan SPAL:lta oikeusapua hänen jäsenyytensä perusteena olevasta palvelussuhteesta tai hänen toiminnastaan SPAL:n sääntöjen mukaisesti,

5) käyttämään hyväkseen kaikkia muita SPAL:n jäsenetuja.

12 §

EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota jäsenyhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon eroamisesta jäsenyhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen jäsenyhdistyksestä, jos hän ei hallituksen määräämän ajan kuluessa ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai jos hän eroaa 2 §:ssä tarkoitetun työnantajan palveluksesta joutumatta eläkkeelle, tai jos hän toimii vastoin jäsenyhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusperiä tai muutoin laiminlyö velvollisuutensa jäsenyhdistystä tai SPAL:a kohtaan.

Erotettu jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä jäsenyhdistyksen kokouksen kokoukseen antamalla hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut erotetun tietoon. Asia käsitellään seuraavassa jäsenyhdistyksen kokouksessa.

Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki luottamustehtävänsä ja oikeutensa jäsenyhdistyksen omaisuuteen. Eronneen jäsenen jäsenyys päätyy ilmoitusta seuraavan kuukauden lopussa. Erottamispäätös astuu voimaan heti, kun lopullinen päätös asiasta on tehty tai siinä tapauksessa, että muutosta ei haeta, määräajan umpeen kuluttua.

Jäsenyhdistyksestä erotettu voidaan ottaa jälleen jäseneksi hallituksen määräämin ehdoin.

Siirtyessään välittömästi toiseen jäsenyhdistykseen säilyttää jäsen jäsenetunsa SPAL:ssa, mikäli hän ilmoittautuu sen jäseneksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eroamisesta. Eroamisilmoitukseksi riittää muutosilmoitus SPAL:n jäsenrekisteriin jäsenyydestä.

13 §

TOIMIELIMET

Päätäntävaltaa jäsenyhdistyksessä käyttää jäsenyhdistyksen kokous, ja jäsenyhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

14 §

KOKOUKSET

Jäsenyhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Lisäksi jäsenyhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu, jossa on mainittava tärkeimmät käsiteltävät asiat, toimitetaan jäsenille kevätkokouksen päätöksen mukaan lähettämällä jäsenille kirjallinen kutsu, tai ilmoittamalla kokouksesta lehti-ilmoituksella tai työpaikoilla levitettävällä monisteella vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, kun on kysymys sääntömääräisen kokouksen koollekutsumisesta, ja vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta, kun on kysymys ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta. Kunniapuheenjohtajalle, -jäsenelle sekä kannatusjäsenelle on kokouskutsu kuitenkin aina lähetettävä kirjallisesti.

Milloin jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkun erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen aloitteen mikäli mahdollista päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisi määrätty. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa. 

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka tarkastamista suorittamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kiireellisissä tapauksissa voidaan päätös kirjata pöytäkirjaan ja sen osalta tarkistaa samassakin kokouksessa.

Yhdistyksen kokoukseen voi tarpeen vaatiessa osallistua etänä yhdistyslain 17§ mukaisesti.

15§

KEVÄTKOKOUS

Kevätkokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään vuosittain ennen maaliskuun 31 päivää ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) käsitellään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,

2) käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

3) päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,

4) päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 14 §:n määräykset,

5) valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen jäsenyhdistys on,

6) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä

7) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen Yhdistyslain säädökset. 

16§ SYYSKOKOUS

Syyskokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään vuosittain syys-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi huomioon ottaen jäsenmaksuista aiemmin näissä säännöissä tai SPAL:n säännöissä mainittu.

2) määrätään hallituksen puheenjohtaja ja jäsenten sekä tilintarkastajien sekä muiden luottamusmiesten mahdolliset palkkiot, ja matkakustannusten korvausperusteet seuraavalle kalenterivuodelle,

3) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma,

4) valitaan hallituksen puheenjohtaja

5) vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä

6) valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,

7) valitaan 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja

8) valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen jäsenyhdistys on,

9) käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä

10) päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen Yhdistyslain säännökset.

17§

HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän(9) muuta varsinaista jäsentä, jolloin viimeksi mainituilla tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, jäsenasiainhoitajan ja muuta mahdollisesti tarvittavaa henkilöstöä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen, kutsukoon hän henkilökohtaisen varajäsenensä kokoukseen.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. 

Hallituksen kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja tai siihen erikseen päätettäessä laajempi selostuspöytäkirja. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä hallituksen itsensä hyväksyttävä tai kahden pöytäkirjantarkastajan tarkistettava.

18§

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Jäsenyhdistyksen hallitus

1) johtaa jäsenyhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja jäsenyhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti,

2) hoitaa jäsenyhdistyksen omaisuutta ja päättää sen rahavarojen käytöstä ottamalla huomioon sääntöjen määräykset ja jäsenyhdistyksen kokouksen antamat ohjeet,

3) ottaa palvelukseensa ja vapauttaa jäsenyhdistyksen tarvitseman henkilökunnan sekä päättää sen palkkauksesta talousarvion rajoissa,

4) hyväksyy ja erottaa jäsenet ja hyväksyy jäsenrekisterin pitämisestä ajan tasalla,

5) huolehtii luottamusmiesten sopimuksen mukaisesta asettamisesta työpaikoilla, valvoo heidän toimintaansa ja avustaa heitä työ- ja virkaehtosuhdeasioiden hoidossa,

6) päättää paikallisneuvottelujen käynnistämisestä ja nimeää neuvottelijat tai sopii tarvittaessa muun tai muiden yhdistysten tai muiden juridisten tai luonnollisten henkilöiden kanssa yhteisen neuvottelukunnan tai työelimen asettamisesta,

7) huolehtii siitä, että jäsenyhdistyksen edustajat tulevat nimetyiksi yhteistoimintaorganisaatioihin,

8) valitsee keskuudestaan tarvittaessa työvaliokunnan jäsenet ja vahvistaa sen toiminnalle ohjesäännön,

9) huolehtii siitä, että jäsenyhdistys täyttää SPAL:n sille asettamat tehtävät ja velvoitteet,

10) huolehtii tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta kalenterivuosittain,

11) laatii talousarvion ja toimintasuunnitelman seuraavaa kalenterivuotta varten sekä tekee esitykset syyskokouksen jäsenmaksusta huomioon ottaen sen mitä näissä säännöissä aiemmin on mainittu,

12) päättää ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä SPAL:n liittokokouksen tehtyä päätöksen asiasta,

13) käsittelee kaikki jäsenten jäsenyhdistyksen kokoukselle tekemät aloitteet sekä antaa niistä lausuntonsa.

19§

NIMEN KIRJOITTAMINEN

Jäsenyhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kumpikin erikseen sekä

hallituksen määräämät hallituksen jäsenet tai hallituksen määräämät toimihenkilöt yhdessä.

20§

TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Jäsenyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on luovutettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastajalle, jonka tulee toimittamastaan tarkastuksesta antaa kevätkokoukselle osoitettu lausuntonsa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. 

21§

YHDYSHENKILÖT

Hallitus voi asettaa 2 §:ssä mainittujen työnantajien eri virastoihin ja laitoksiin jäsenyhdistykselle yhdyshenkilöitä.

22§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia jäsenyhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on siitä maininta ja jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) annetuista äänistä on muutoksen kannalla.

Jäsenyhdistyksen on haluttaessaan poiketa SPAL:n liittokokouksen hyväksymästä mallisäännöstä, alistettava sääntömuutosasia SPAL:n hallitukselle siten kuin SPAL:n säännöissä on sanottu. 

23§

JÄSENYHDISTYKSEN PURKAMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN

Jäsenyhdistys ei saa päättää purkautumisesta ilmoittamatta asiasta SPAL:n liittohallitukselle.

Jos jäsenyhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla johonkin sääntöjen 2§:n mukaiseen tarkoitukseen tai luovutettava varat SPAL:lle.

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä jäsenyhdistyksen kokouksessa vähintään neljän viidesosan (4/5) enemmistöllä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa ja kokouksen väliajan tulee olla vähintään yksi (1) kuukausi.

24§

MUIDEN KUIN NÄIDEN SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN

Muilta osin noudatetaan Suomen Palomiesliitto SPAL: ry:n sääntöjä ja Yhdistyslakia.