Etusivu > Jäsenpalvelu > Jäsenedut > SPALin avustusrahasto > Rahaston menettely- ja toimintaohjeet


SPALin Lisävakuusrahaston menettely- ja toimintaohjeet

Ohjeet pdf-tiedostona tästä linkistä

Sisällysluettelo

1. Tarkoitus
2. Määrä
3. Avustuksiin oikeutetut henkilöt
4. Avustuksen harkinnanvaraisuus
5. Avustuksesta päättäminen ja muutoksenhaku
6. Avustushakemuksen toimittaminen
7. Avustushakemuksen muoto
8. Päätöskriteerit
9. Työtapaturmien korvausten takautuvuus
10. Hakemusten tietojen luottamuksellisuus ja salassapito
11. Avustuksen maksaminen
12. Erinäisiä tilanteita
13. Veroseuraamus

 

1. Tarkoitus

Tämä Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n Lisävakuusrahasto (jäljempänä ”Rahasto”) perustetaan SPALin liittokokouksen ja liittohallitusten päätösten mukaisesti. Rahaston toiminta alkaa vuoden 2016 alusta ja päättyy liittokokouksen tehdessä rahaston lopettamista koskevan päätöksen.

Rahaston tarkoitus on avustaa taloudellisesti Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n (SPAL) jäseniä työtapaturmista syntyneiden vammojen, työperäisten tai työolosuhteista aiheutuneiden sairauksien lääketieteellisessä hoidossa. Lääketieteellinen hoito tarkoittaa lääkäreiden tai muiden terveydenhuollon ammattilaisten suorittamia tutkimuksia, hoitotoimia mukaan lukien kuvaukset ja operaatiot. Rahastosta voidaan myöntää avustusta myös lääkärin määräämiin vamman tai sairauden edellyttämiin kuntoutuksiin. Lääketieteellisenä hoitona voidaan avustaa myös työtapaturmista johtuvia ja tarpeellisia hammashoidollisia toimia.

Avustuksen myöntämisen pääasiallinen tarkoitus on edistää, tukea ja / tai nopeuttaa jäsenen työhön palaamista. 

2. Määrä

SPALin liittohallitus osoittaa vuosittain talousarviossaan määrärahan Rahaston seuraavan vuoden toimintaan. Rahaston jäsenilleen jakamien avustusten määrä voi olla vuodessa yhteensä enintään liittohallituksen osoittama määräraha.

Yksittäisen avustuksen määrä voi olla enintään 4.500 euroa.

Rahaston avustuksissa on 1.000 euron ylittävältä osalta 10 %:n omavastuu, joka lasketaan avustuksen kokonaissummasta. Esimerkiksi 2500 euron avustuksesta hakijan omavastuuosuus on täten 250 euroa.

Mikäli Rahaston varat loppuvat toimintavuoden aikana, Rahasto ilmoittaa asiasta välittömästi SPALin liittohallitukselle. Liittohallituksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta lisätä määrärahoja kuluvalle vuodelle.

Rahasto informoi varojen loppumisesta SPALin jäseniä parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta kuitenkin mahdollisimman laajasti ja kattavasti.

Palomiesliiton toimiston tulee informoida hallitusta kaksi kertaa vuodessa rahaston toiminnasta. Lisäksi hallitusta informoidaan kun 70 % rahaston varoista on käytetty. 

3. Avustuksiin oikeutetut henkilöt

Kaikki SPALin jäsenet ovat oikeutettuja hakemaan Rahaston avustuksia. Koska avustusten myöntämisen pääasiallinen tarkoitus on edistää, tukea ja / tai nopeuttaa jäsenen työhön palaamista, avustukset myönnetään pääsääntöisesti työ- tai virkasuhteessa työskenteleville jäsenille.

SPALin opiskelijajäsenille voidaan myöntää avustusta, mikäli he ovat vammautuneet tai sairastuneet opiskelustaan johtuvissa olosuhteissa ja avustuksena annettava lääketieteellinen hoito todennäköisesti parantaa ja / tai nopeuttaa heidän työelämään siirtymistä. 

4. Avustuksen harkinnanvaraisuus

Avustuksen myöntäminen on aina täysin harkinnanvaraista kuitenkin siten, että kaikkia hakijoita on kohdeltava mahdollisimman yhdenvertaisesti huomioiden Rahaston kulloinkin käytettävissä olevat varat sekä nämä menettely- ja toimintaohjeet. Avustus voidaan myöntää hakemuksen mukaisena tai osittaisena. 

5. Avustuksesta päättäminen ja muutoksenhaku

SPALin Rahaston avustuksen myöntäminen tapahtuu liiton toimihenkilön tekemän esittelyn pohjalta. Avustuksesta päättävät SPALin järjestön johtaja ja SPALin edunvalvontajohtaja yhdessä tai muu järjestön johtajan määräämä liiton toimihenkilö yhdessä järjestön johtajan kanssa. Päätöksen on oltava yksimielinen. Mikäli avustuksesta päättävät henkilöt eivät pääse asiassa yksimielisyyteen, on asia alistettava SPALin johtoryhmälle, joka päättää avustuksen myöntämisestä tai epäämisestä yksinkertaisella enemmistöllä. Johtoryhmä tekee päätöksen avustuksen myöntämisestä tai epäämisestä aina myös silloin kun järjestön johtaja ja / tai edunvalvontajohtaja ovat yhdessä estyneitä tekemään avustuspäätöstä.

Järjestön johtajan ja edunvalvontajohtajan tai muun järjestön johtajan määräämän toimihenkilön sekä SPALin johtoryhmän päätöksiin voi hakea muutosta SPALin liittohallitukselta. Valitusoikeus on ainoastaan avustuksen hakijalla. Valitus voidaan tehdä millä perusteella tahansa. Liittohallitukselle osoitettu valitus on toimitettava Rahastolle 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Mikäli päätös avustuksesta toimitetaan hakijalle sähköisesti, se katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Postitse toimitettu päätös katsotaan annetun tiedoksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä postituspäivästä, jollei muuta näytetä.

Järjestön johtajan ja edunvalvontajohtajan on annettava päätös asiassa viimeistään kahden viikon kuluessa avustushakemuksen saapumisesta. Mikäli päätös avustuksen myöntämisestä tai epäämisestä siirretään johtoryhmälle, on johtoryhmän annettava päätös asiassa viimeistään 30 päivän kuluessa avustushakemuksen saapumisesta. SPALin liittohallituksen on annettava ratkaisu avustuspäätöksestä tehtyyn valitukseen viimeistään 30 päivän kuluessa valituksen toimittamisesta.

SPALin liittohallituksen asiassa antamaan ratkaisuun ei voi hakea muutosta. 

6. Avustushakemuksen toimittaminen

Jäsenen hakiessa avustusta Rahastosta hän sitoutuu noudattamaan näitä menettely- ja toimintaohjeita.

Avustusta haluavan SPALin jäsenen on toimitettava Rahastolle osoitettu avustushakemus joko kirjallisena tai sähköisesti tarvittavine liitteineen SPALin toimistolle (sähköisesti SPALin toimiston sähköpostiin). Myös mahdollinen liittohallitukselle osoitettu valitus toimitetaan SPALin toimistolle. Avustushakemuksen lähettäminen ja perille saapuminen on aina lähettäjän vastuulla.

Hakemus on toimitettava Rahastolle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa vahinko-, sairaus- tms. tapahtumasta. Tapaturma-asioissa hakemus on kuitenkin toimitettava Rahastolle viimeistään kahden viikon kuluessa vakuutuslaitoksen tai työnantajan kielteisessä päätöksessä ilmoitetusta postituspäivästä.

Mikäli Rahastolle toimitettu hakemus on puutteellinen, on kohdan 5) mukaisesti päättävän tahon pyydettävä hakijalta lisäselvitystä kohdassa 5) mainittujen määräaikojen puitteissa. Lisäselvityksen saapumisesta alkaa kulua uusi kohdan 5) mukainen määräaika. 

7. Avustushakemuksen muoto

Avustushakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksessa on kuitenkin aina oltava mukana kohdan 8) mukainen työterveyslääkärin lausunto tai vastaava mahdollisimman luotettava selvitys terveydentilasta. Hakemuksessa on muutoinkin syytä huomioida kohdan 8) päätöskriteerit. 

8. Päätöskriteerit

Avustuksen kohteena voi olla vammautumisesta tai sairastumisesta johtuva lääketieteellisen hoidon tarve. Tämä todennetaan lääkärintodistuksella.

Myönteisissä avustuspäätöksissä Rahastolla on oikeus avustuksen ehtona osoittaa asianmukainen ja SPALin omiin sopimuksiin pohjautuva hoitopaikka avustusta hakeneelle. Rahasto huomioi kuitenkin aina myös hakijan toiveet hoitopaikasta.

Avustusta myönnetään pääsääntöisesti silloin, kun työnantajan vakuutus, työterveyshuolto tai työnantaja eivät anna tai myönnä vammaan tai sairauteen lääketieteellistä hoitoa. Työtapaturmien osalta tämän osoittaa vakuutuslaitoksen kielteinen päätös. Vaikka hakijalla olisi oikeus työterveyshuollon järjestämään lääketieteelliseen hoitoon, avustusta voidaan myöntää, mikäli työterveyshuollon järjestämä lääketieteellinen hoito sen ajallisesta kestosta johtuen pitkittäisi merkittävästi hakijan työhön palaamista.

Avustuksena myönnettävän lääketieteellisen hoidon tulee edistää, tukea ja / tai nopeuttaa jäsenen työhön palaamista. Tämän osoittamiseksi on toimitettava työterveyslääkärin lausunto tai vastaava mahdollisimman luotettava selvitys lääketieteellisen hoidon vaikutuksesta työhön palaamiseksi.

Opiskelijajäsenten avustuskriteereistä on mainittu kohdassa 3).

Hakijan taloudellisille- ja / tai sosiaalisille olosuhteille voidaan antaa merkitystä avustuksen myöntämisestä päätettäessä. Hakija voi halutessaan toimittaa parhaaksi katsomaansa selvitystä edellisistä.

Poikkeuksellisesti voidaan avustus myöntää myös vapaa-ajalla sattuneeseen tapaturman tai sairauden lääketieteelliseen hoitoon, mikäli hoidolla voidaan todeta olevan merkittävä vaikutus hakijan työhön palaamisen nopeuttamiselle. 

9. Työtapaturmien korvausten takautuvuus

Mikäli hakijalle on sattunut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu tapaturmasta johtuva vammautuminen tai sairaus ja vakuutuslaitos kieltäytyy päätöksellään tapaturmavakuutuslain mukaisista korvauksista, voidaan hakijalle myöntää Rahastosta avustus. Rahastolla on tällöin oikeus periä vakuutuslaitoksen päätöksestä tehtävän valituksen johdosta mahdollisesti ylemmissä oikeusviranomaisissa hakijalle määrätyistä korvauksista takaisin myöntämänsä avustus joko kokonaan tai osittain. Takaisin perittävästä määrästä vähennetään joka tapauksessa vähintään hakijalle asian hoitamisesta syntyneet varsinaiset kulut.

Työtapaturmatapauksissa Rahastolla on mahdollisesta avustuksen myöntämisestä huolimatta oikeus vaatia oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemistä vakuutuslaitoksen kielteiseen tapaturmavalitukseen. Oikaisuvaatimuksen tekeminen tai valittaminen tapahtuu tällöin SPALin kustannuksella. 

10. Hakemusten tietojen luottamuksellisuus ja salassapito

Avustushakemus on SPALin jäsenille vapaaehtoinen etuus. Hakemuksen tehnyt jäsen tiedostaa, että hakemuksessa saattaa olla mukana luottamuksellista tietoa esimerkiksi jäsenen terveydentilasta, taloudellisesta tilanteesta jne. Kaikki hakemuksen tietoja käsittelevät henkilöt sitoutuvat pitämään hakijalta saamansa tiedot salassa. Luottamuksellisia ja salassa pidettäviä tietoja ei saa käsitellä laajemmin kuin on tarpeen avustuksen käsittelyn kannalta. Hakijan SPALille lähettämät kuitit, tositteet ja muut dokumentit hävitetään 60 päivän valitusajan kulumisen jälkeen, joten hakijan tulee säilyttää alkuperäiset kappaleet itsellään. Hakemuksen ja avustuspäätöksen alkuperäiset kappaleet arkistoidaan SPAL:in toimesta. 

11. Avustuksen maksaminen

Myönnetty avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille SPALin Rahastolle toimitettuja ja maksettuja tositteita tai kuitteja vastaan kahden kuukauden kuluessa myönteisestä avustuspäätöksestä. Hakija on itse velvollinen hakemaan mahdollisen Kela- tms. muiden maksamat korvaukset, eikä edellä mainittuja summia voi sisällyttää avustushakemukseen. 

12. Erinäisiä tilanteita

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakijan lääketieteellisen hoidon tarve on aiheutettu tahallisesti.

Avustus voidaan evätä kokonaan tai osittain, mikäli lääketieteellisen hoidon tarve on aiheutettu törkeän huolimattomasti.

Mikäli hakija antaa avustushakemuksensa yhteydessä tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudestaan johtuen asian ratkaisuun merkittävästi vaikuttavia valheellisia tai muutoin virheellisiä tietoja, on SPALin Rahastolla oikeus periä mahdollisesti myöntämänsä avustus hakijalta joko kokonaan tai osittain takaisin. 

13. Veroseuraamus

Myönnetyn avustuksen mahdollisista veroseuraamuksista vastaa yksin avustuksen saaja.

 Takaisin