Etusivu > Opi ja osallistu > Työmarkkinasanasto

Työmarkkinasanasto  

Sanastoon on kerätty lainsäädännössä, ammattiyhdistysmaailmassa ja työmarkkinauutisissa käytettyjä termejä ja niiden selityksiä.

A  B  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V  Y  Ä

 

 

A

Ansio = Ilmoittaa, kuinka paljon palkkaa erilaisine lisineen on ansaittu tietyn ajanjakson aikana.

Ammattitauti = työhön liittyvien terveyshaittojen kokonaan tai osittain aiheuttama sairaus.

Ansioluettelo = Ansioluettelo eli curriculum vitae (CV) on selvitys hakijan osaamisesta, opinnoista, työhistoriasta ja muista vastaavista asioista.

Ansiosidonnainen päiväraha = Ansioihin perustuvaa työttömyysturvaa voidaan maksaa henkilölle, joka on ollut vähintään 10 kuukautta työttömyyskassan jäsenenä.

  

B

Bruttopalkka = Peruspalkka lisineen ennen veroja.

  

C

Curriculum vitae = Kts. ansioluettelo.

 

D

  

E

EK = Elinkeinoelämän Keskusliitto.

Eurolinja = Kun kaikille palkansaajille sovitaan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa euromääräiset korotukset prosentuaalisten korotusten asemasta, kutsutaan menettelyä eurolinjaksi

F

Takaisin

G

  

H

Henkilökohtainen lisä = Palkkausjärjestelmän perusteella maksettava tai työnantajan ja palkansaajan sopima tai työnantajan määrittämä palkanosa.

Hoitovapaa = Työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaan ajalta Kela maksaa kotihoidon tukea. Hoitovapaa voidaan myöntää myös osittaisena (nk. osittainen hoitovapaa), jolloin vuorokautista tai viikoittaista työaikaa lyhennetään. Kts. myös Tilapäinen hoitovapaa.

  

I

Indeksi = Suhdeluku, joka ilmaisee mm. palkkojen tai hintojen muutosta tietyllä aikavälillä.

Irtisanomisaika = Työnantajan irtisanoessa vakinaisen viranhaltijan virkasuhteen tai työntekijän työsopimuksen irtisanomisaika on vähintään 1) 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut enintään yhden vuoden, 2) yksi kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta, 3) kaksi kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta, 4) neljä kuukautta, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta, 5) kuusi kuukautta jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli 12 vuotta. Vakinaisen viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa tai työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa irtisanomisaika on vähintään 1) kuukausi, jos palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta, 2) muussa tapauksessa 14 päivää. Määräaikaisen virkasuhteisen osalta irtisanomisaika on molemmin puolin 14 kalenteripäivää. Määräaikaista työsuhdetta ei voi yksipuolisesti irtisanoa ennen määräaikaisuuden päättymispäivää.

Isyysloma = Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Äitiys- ja isyysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.

  

J

Johtosääntö = Laitoksen toimintaa ohjaava sääntö, jonka laitoksen päättävä elin (esim. johtokunta) on vahvistanut.

Järjestelyvara = Palkankorotuserä, jonka kohdentamisesta sovitaan paikallisesti: liitto-, työantaja- tai laitoskohtaisesti.

    Takaisin

K

Kelpoisuusvaatimus = edellytys, joka henkilön on täytettävä ollakseen kelpoinen virkaan nimitettäväksi..

Keskitetty tuloratkaisu = Työmarkkinajärjestöjen palkoista ja muista työ- sekä virkaehdoista tekemä sopimus, jonka pohjalta jäsenliitot solmivat omat sopimukset.

Keskusjärjestösopimus = Kahden tai useamman palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestön välinen sopimus työmarkkinoiden osa-alueesta, esimerkiksi irtisanomissuojasta tai työsuojelusta.

Kesäloma = Vuosilomalain mukaisella lomakaudella (2.5.-30.9. välisenä aikana) annettu loma.

KoHo = Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo. KoHo on yksi kunta-alan pääsopijajärjestöistä. Se neuvottelee ja tekee keskustason virka- ja työehtosopimuksia yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen ja Kuntatyönantajat KT:n kanssa. Palomiesliitto on KoHon jäsen.

Koeaika = Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta. Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi.

Kokonaisansio = rahamäärä, joka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta ja säännöllisen työajan ylittävältä työajalta maksettavista palkan osista. Kokonaisansio ymmärretään eri yhteyksissä eri tavoin: suppeammassa merkityksessä siihen ei lueta mukaan lomarahaa.

KT = Kuntatyönantajat.

KVTES = Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus.

Kustannusvaikutus = Ilmaisee, paljonko jokin sopimus tai sen osa nostaa työnantajan työvoimakustannuksia.

  

L

Lakko = Sopimuksettomassa tilassa työntekijäpuolen toimenpide, jolla kieltäydytään työskentelemästä. Lakon tarkoituksena on painostaa vastapuolta sopimusneuvotteluissa.

Liikkeen luovutus = Julkisella sektorilla esimerkiksi virasto tai sen osa muutetaan liikelaitokseksi tai yhtiöksi.

Liittokierros = Ilman tulopoliittista kokonaisratkaisua (tupo) tehtävät palkkaratkaisut.

Liittokohtainen sopimus = Yksittäisen ammattiliiton ja työnantajaliiton neuvottelema ja sopima palkkaratkaisu.

Liittoerä = Sama kuin järjestelyvaraerä.

Lisät = Virka- ja työehtosopimuksessa tai henkilökohtaisesti sovitut palkanlisät, jotka perustuvat kokemukseen, tehtävän vaativuuteen, olosuhteisiin tai muihin syihin.

Lomanmääräytymiskuukausi = Täysi lomanmääräytymiskuukausi on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden sellainen kalenterikuukausi, jonka aikana viranhaltija on ollut työssä vähintään 35 työtuntia tai 14 työpäivää ja jonka aikana yhtäjaksoinen palvelussuhde on kestänyt vähintään 16 kalenteripäivää.

Lomanmääräytymisvuosi = 1.4. alkava ja 31.3. päättyvä jakso, jonka aikana tulevaa vuosilomaa ansaitaan.

Lomautus = Työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Lomaraha = Viranhaltija/työntekijä ansaitsee jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta lomarahaa, jonka suuruus on 1) 15 vuoden palvelun jälkeen 6 %, 2) 5 vuoden palvelun jälkeen 5 %, 3) muissa tapauksissa 4 % lomanmääräytymisvuotta seuraavan heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta. Lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun yhteydessä ellei paikallisesti toisin sovita.

Luottamusmies = Henkilöstöjärjestön valitsema henkilö, joka toimii organisaatiossa työntekijäliiton ja siihen järjestäytyneiden palkansaajien edustajana. Luottamusmies voi edustaa työntekijäliittoa ja palkansaajaa mm. työ- ja virkaehtosopimusten, säädösten ja määräysten tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa. Luottamusmiehen tehtävänä on 1) edustaa ko. yhdistystä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa, 2) välittää luottamusmiestoimintaan liittyviä tietoja ja ilmoituksia osapuolten kesken, 3) osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen yhteistoimintaelimeen, 3) valvoa, että työntekijät/viranhaltijat noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja työrauhaa.

  Takaisin

M

Matalapalkkaerä = Summa, jolla nostetaan prosentuaalisesti enemmän pienipalkkaisten palkkoja.

Määräaikainen työsuhde = Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa.

Määräaikainen virkasuhde = Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on erikseen säädetty taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

  

N

Naispalkkaerä = Tavoitteena tasoittaa naisten ja miesten palkkaeroja.

Nettopalkka = Palkka verojen, työeläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun jälkeen..

Nimikirjanote = Valtion tai kunnan palveluksessa olevan työntekijän nimikirjasta annettu virallinen ote. Nimikirjaa ylläpitää työnantaja. Se sisältää mm. henkilöllisyyden perustiedot, koulutusta, palvelussuhteita ja virantoimituksen keskeytyksiä kuvaavat tiedot sekä tiedon asevelvollisuuden suorittamisesta.

Näkemysero tai -haarukka = Vaatimuksen ja tarjouksen ero.

  

O

Opintovapaa = Jos päätoiminen virka- tai työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden, työntekijällä on oikeus opintovapaaseen. Viiden vuoden aikana saman työnantajan palveluksessa työntekijä voi pitää opintovapaata kaksi vuotta. Opintovapaa anotaan työnantajalta, ja opintojen on yleensä liityttävä oman ammattitaidon kohentamiseen.

Osa-aikatyö = Osa-aikatyötä on työ, jota tehdään vähemmän kuin virka- ja työehtosopimuksissa tai lainsäädännössä on sovittu ”täydeksi” työajaksi.

  Takaisin

P

Paikallinen sopimus = Paikallisesti voidaan sopia kulloinkin voimassa olevan valtakunnallisen virka- tai työehtosopimuksen määräyksistä, jos siihen on olemassa paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy ja ellei valtakunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa ole erikseen rajoitettu paikallista sopimismahdollisuutta. Virkaehtosopimusasioista neuvoteltaessa sopimusosapuolia ovat kunnan tai kuntayhtymän asianomaiset viranomaiset ja niiden pääsopijajärjestöjen tai niiden alayhdistysten edustajat, joiden jäseniä asia koskee.

Palkka = Korvaus tehdystä työstä ja työhön käytetystä ajasta.

Palkkaliukuma = Sopimuskauden aikana tapahtunut ansioiden nousun ja sopimuskorotusten välinen erotus.

Palkkataulukko = Luettelo kunkin alan vähimmäispalkoista.

Palkkausjärjestelmä = Sopimusalalla tai työpaikalla noudatettavat palkkausperiaatteet ja -määräykset.

Palvelussuhde = Työnantajan ja työntekijän välinen oikeussuhde. Ks. myös virkasuhde, työsopimussuhde. Ks. kaavio palvelussuhteen vaiheista (pdf).

Perhevapaat = Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat sekä hoitovapaat, osittaiset hoitovapaat ja tilapäiset hoitovapaat.

Peruspalkka = Viran/toimen euromääräinen peruspalkka.

Peruspäiväraha = Kelan maksama työttömän perusturva.

Poissaolo pakottavista perhesyistä = Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen perhettään on kohdannut sairaus, onnettomuus tai ennalta arvaamaton muu poissaoloon pakottava syy ja läsnäolo perheen luona on välttämätöntä. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolostaan ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä luotettava selvitys poissaolon syystä.

Prosenttilinja = Kaikille palkansaajille sovitut, suhteellisesti yhtä suuret korotukset.

Päänavaussopimus = Neuvottelukierroksella ensimmäisenä solmittu työ- tai virkaehtosopimus.

 

Q

  Takaisin

R

Reaalipalkka = Palkan ostovoima.

  

S

Sairauspäiväraha = Sairausvakuutuksesta maksettava korvaus, joka on sidottu työtulon suuruuteen. Sairausvakuutuksen mukaan maksettava päiväraha on keskimäärin 60 prosenttia ansioista ja se on verollista tuloa.

Pääsopimus = virkaehtosopimusasioiden neuvottelumenettelyjä koskeva sopimus.

Sairausloma = Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi myönnettävä virkavapaus tai työstävapautus.

Sairausvakuutus = Sairausvakuutus turvaa kaikille Suomessa asuville joukon etuuksia. Sellaisia ovat sairausajan päiväraha, korvaus sairaanhoitokustannuksista, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha, sairaanhoito- ja kuntoutusavustus lasten vanhemmille, työterveyshuollon kustannusten korvaaminen ja kuntoutuksen korvaaminen. Sairausvakuutusta hoitaa Kela.

Sekalinja = Palkankorotukset sovitaan euro- ja prosenttiratkaisuna (kuten: x euroa, kuitenkin vähintään y prosenttia).

Sivutoimi-ilmoitus = Ilmoitus sellaisen sivutoimen vastaanottamisesta tai hoitamisesta, joka ei vaadi sivutoimilupa.

Sivutoimilupa = Lupa sellaisen sivutoimen vastaanottamiseen tai pitämiseen, joka edellyttää työajan käyttöä siihen. Virkamies ei ilman työnantajan suostumusta saa ottaa vastaan sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Solidaarinen palkkapolitiikka = Pyritään korottamaan matalimpia palkkoja muita enemmän.

Sopimuskausi = Sopimuksen voimassaoloaika, joka on määritelty allekirjoituspöytäkirjassa.

STTK = Toimihenkilöjärjestö STTK on koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 15 jäsenliittoa ja yli 500 000 jäsentä. Palomiesliitto on STTK:n jäsen. Lisätietoja STTK:sta.

Suojelutyö = Työ, jonka suorittaminen työtaistelua toimeenpantaessa on välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai omaisuuden suojelemiseksi.

Säännöllisen työajan ansio = rahamäärä, joka muodostuu palkan osista, jotka työntekijä ansaitsee säännöllisen työajan tunteina.

  Takaisin

T

Tasa-arvoerä = Matalapalkka- ja naispalkkaerän yhdistelmämalli.

Talviloma = Jos se osa vuosittain ansaitusta lomasta, joka ylittää 24 lomapäivää, annetaan työnantajan määräämänä aikana lomakauden (2.5.-30.9.) jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua, on kysymyksessä talviloma.

Tapaturmavakuutus = Työnantajan on otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus aina työsuhteen alkaessa. Työtapaturman sattuessa työntekijä saa korvausta tapaturmavakuutuslain nojalla. Myös ammattitaudista voi saada korvausta. Korvaus voi olla sairaanhoitokulujen ja ansionmenetyksen korvaaminen päivärahana ja tapaturmaeläkkeenä, haittakorvaus ja kuntoutus tai kuolemantapauksissa perhe-eläke omaisille.

Tarkistusneuvottelut = Sopimuskaudella käytävä neuvottelu siitä, johtavatko muuttuneet olosuhteet muutoksiin sopimuksessa.

Tekstikysymys = Sopimusasia, joka käsittelee muuta kuin rahaa. Sama kuin laatukysymys.

Tilapäinen hoitovapaa = Työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan lapsensa tai perheessä vakituisesti asuvan alle 10-vuotiaan lapsen tai vammaisen lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi silloin, kun muuta hoitoa ei ole saatu järjestetyksi.

TS = Teknisten sopimus.

Tupo = Tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli kolmikantasopimus, johon palkansaajien ja työnantajan lisäksi osallistuu valtioneuvosto. Palkankorotusten lisäksi sisältää yleensä vero- ja sosiaaliratkaisuja.

Työehtosopimus = Tiettyä ammattialaa koskeva sopimus, jossa työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat sopineet alan työehdoista eli määritelleet työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet kuten palkat, työajan, lomat, työrauhan ja paikallisen sopimisen.

Työrauhavelvoite = Sopimuksen voimassaolon aikana lakko on laiton.

Tyky = Työkykyä ylläpitävä toiminta.

Työnantajan oikeudet = Työnantajalla on oikeus ottaa työhön, johtaa työtä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimus.

Työnantajan velvollisuudet = Työnantajan velvollisuus on noudattaa lakeja ja sopimuksia, kohdella työntekijöitä tasapuolisesti, huolehtia työturvallisuudesta, antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista sekä edistää hyvää työilmapiiriä, työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä.

Työntekijäliitto = palkansaajia edustava järjestö, jonka tehtävänä on huolehtia jäsenistönsä edunvalvonnasta ja siihen liittyvästä neuvottelu- ja sopimustoiminnasta. Käytetään myös nimityksiä ammattiliitto, ammattijärjestö, ammattiyhdistys, henkilöstöjärjestö ja virkamiesyhdistys.

Työntekijän oikeudet = Työntekijällä on oikeus virkaehtosopimuksen tai työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan, lakien ja sopimusten antamaan suojaan, järjestäytymiseen sekä terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön.

Työntekijän velvollisuudet = Työntekijällä on velvollisuus suorittaa työ huolellisesti, noudattaa työnjohdon ohjeita, kieltäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta, pitää liike- ja ammattisalaisuus sekä ottaa huomioon työnantajan etu.

Työrauha = Työmarkkinoiden tila, jossa ei esiinny työtaistelu. Virka- ja työehtosopimusten osapuolet ovat sidottuja työrauhaan sopimuksen voimassaolon aikana, jolloin työtaistelutoimenpiteet ovat kiellettyjä.

Työriita = Virka- tai työehtosopimuksen tai työmarkkinasopimusneuvottelujen osapuolten välinen ratkaisematon erimielisyys sopimuksesta tai sen soveltamisesta.

Työsopimus = Sopimus, jolla työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi.

Työsuhde = Työsuhde syntyy, kun työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena.

Työsuojelu = toimet työn, työolosuhteiden ja työympäristön fyysisen ja psyykkisen terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Työsuojelun tavoitteena on fyysisen ja psyykkisen työkyvyn turvaaminen ja ylläpitäminen.

Työsuojeluvaltuutettu = Työpaikassa, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää, työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu edustamaan heitä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Työtaistelu = Työehdoista saa ryhtyä työtaisteluun silloin kun virka- ja työehtosopimus ei ole voimassa. Viranhaltijoiden lakko-oikeutta on rajattu vain sopimuksenvaraisiin asioihin.

Työtaistelutoimi = Joukkoluonteinen, tehokkaaksi tarkoitettu painostustoimenpide, joka liittyy palvelussuhteeseen. Työtaistelutoimia käytetään tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi. Tyypillisiä esimerkkejä ovat työsulku ja lakko.

Työtapaturma = palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien hoitamisessa sattunut tapaturma. Tapaturmavakuutuslain mukaan myös mm. työmatkalla sattunut tapaturma luetaan työtapaturmaksi.

Työterveyshuolto = työnantajan palkansaajille järjestämä terveydenhuolto.

Työtodistus = Työsuhteen päättyessä työntekijällä on pyynnöstä oikeus saada työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi.

Työttömyyskassa = Työttömyyskassat maksavat ansiotulojen perusteella määräytyviä, laissa säädettyjä etuuksia. Ansioihin perustuvaa turvaa voidaan maksaa vähintään 10 kuukautta jäsenenä olleelle henkilölle. Työttömyyskassan maksamia etuuksia ovat ansiopäiväraha, tuki työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta, vuorottelukorvaus ja koulutuspäiväraha.

Työttömyyspäiväraha = Sosiaalietuus, jota maksetaan kahden eri järjestelmän mukaan perusturvana ja ansioturvana. Perusturvana maksettava etuus on peruspäiväraha, jonka maksaa Kela. Työttömyyskassan jäsenellä voi puolestaan olla oikeus ansioturvaan eli ansiopäivärahaan, jonka maksaa työttömyyskassa.

Työtuomioistuin = Erityistuomioistuin, joka käsittelee virka- ja työehtosopimuksiin sekä työrauhavelvollisuuteen liittyviä riita-asioita. Jos sopimuksen voimassa ollessa syntyy riita sen tulkinnasta, kiista voidaan viedä työtuomioistuimeen.

Takaisin

U

  

V

VTML = Valtion työmarkkinalaitos.

Varsinainen palkka = Peruspalkka ja siihen liittyvät säännöllisesti maksettavat lisät.

Viranhaltija = Virkasuhteessa oleva henkilö, joka on nimitetty tiettyä tehtävää varten perustettuun kunnalliseen virkaan.

Viranomainen = Virasto, yhteisö tai henkilö, jonka tehtäviin kuuluu käyttää julkista valtaa. Julkisuuslaissa viranomaisella tarkoitetaan myös julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa.

Virka = Julkishallinnollisella päätöksellä perustettu palvelussuhde, johon yleensä sisältyy oikeus ja velvollisuus käyttää julkista valtaa. Virkaan kohdistuvat hallinnolliset toimenpiteet (perustaminen, muuttaminen, siirtäminen ja lakkauttaminen) tapahtuvat niitä koskevien säännösten mukaan. Tehtäviensä hoitamiseksi virastot voivat pääsääntöisesti perustaa, muuttaa, siirtää ja lakkauttaa virkoja määrärahojensa puitteissa. Virka perustetaan päätöksellä, jossa mainitaan viran nimi ja peruste, jonka mukaan viran palkkaus määräytyy (esim. vaativuustaso tai palkkausluokka). Virkasuhde syntyy nimittämisellä. Henkilö voidaan nimittää virkaan toistaiseksi tai määräajaksi.

Virkaehtosopimus = Määrittelee valtiolla virkamiehen ja työnantajan, kunta-alalla viranhaltijan ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, kuten palkat, työajat, lomat, työrauhan, paikallisen sopimisen. Kunta-alalla on viisi valtakunnallista virka- ja työehtosopimusta: yleinen, opetusalan, lääkäreiden ja teknisten virka- ja työehtosopimus sekä tuntipalkkaisten työehtosopimus.

Virkamiesetiikka = arvot ja periaatteet, joita palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidossa edellytetään. Virkamiesetiikka koskee niin virkamiehiä kuin työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöäkin. Esimerkkejä virkamiesetiikkaan kuuluvista periaatteista ovat puolueettomuus ja avoimuus.

Virkasopimus = työnantajan ja virkamiehen välinen kirjallinen sopimus palvelussuhteen ehdoista.

Virkasuhde = Julkisoikeudellinen alistussuhde, jossa henkilö suostumuksellaan nimitetään virkaan tai hoitamaan muuta julkisten tehtävien kokonaisuutta.

Virkasääntö = Kaupungin, kunnan tai kuntayhtymän sisäinen asiakirja, jossa on määritelty virkasuhteessa olevien yleiset velvollisuudet.

Virkavapaa = Virkasuhteessa hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävistä joko palkattomana tai palkallisena.

Virkavastuu = Viranhaltijan oikeudellinen vastuu siitä, että virkatehtävät tulevat hoidetuksi säädösten, virkasäännön ja muiden pysyväismääräysten mukaisesti.

Virkavelvollisuus = Viranhaltijalle virkasuhteesta johtuva velvollisuus.

Vuorotteluvapaa = Vuorotteluvapaa on 3-12 kuukauden mittainen vapaa, josta työnantaja ja työntekijä sopivat. Ehtona on, että vapaalle lähtevän tilalle palkataan työtön työnhakija. Työtöntä ei tarvitse palkata samaan tehtävään, jota vapaalle jäävä on hoitanut. Vuorotteluvapaalle jäänyt saa Kelalta tai työttömyyskassalta korvausta.

Vuosiansio = Palkansaajalle vuodessa maksettu kokonaisansio lomarahoineen.

Vuosiloma = Vuosiloma määräytyy vuosilomalain, vuosiloma-asetuksen sekä virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Ks. kaavio vuosilomasanastosta (pdf).

Takaisin

W

 

X

  

Y

Yhteistoimintamenettely = menettely, jossa henkilöstöä kuullaan ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa tiettyihin pääsääntöisesti työnantajan päätösvallan piiriin kuuluviin asioihin.

Yleiskorotus = Sopimuksessa sovittu euro- tai prosenttimuotoinen palkkojen korotus, joka maksetaan kaikille sopimuksen piiriin kuuluville.

Yleissitovuus = Yleissitova työehtosopimus on valtakunnallinen, asianomaisella alalla edustavana pidetty työehtosopimus. Tällöin myös työnantajaliittoihin kuulumattomien työnantajien on noudatettava sopimusta työntekijöihinsä.

Ylityö = Säännöllisen työajan enimmäismäärän yli tehtävä työ. Ylityöstä on sovittava tapauskohtaisesti.

 

Z

 

Å

  

Ä

Äitiysloma = Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Äitiys- ja isyysvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.

 

Ö

Takaisin

Lähteet: SPAL, Aliupseeriliitto, OAJ, Valtioneuvoston kanslia.