Etusivu > Palomiesliitto > Lausunnot ja kannanotot

Palomiesliiton lausunnot ja kannanotot

Palomiesliitto hoitaa jäsentensä edunvalvontaa muun muassa ottamalla kantaa ja antamalla lausuntoja lainsäädännön valmisteluun ja pelastusalan toimintaan.

 

Vuosi 2018

Palomiesliiton kannanotto ensihoidon ylitöihin 12.11.2018 perustuen työneuvoston 1.11.2018 antamaan lausuntoon TN 1474-18.
Avaa tästä [pdf]

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 14.09.2018 / STM074:00/2018
Avaa tästä [pdf]

Lausunto sisäministeriölle Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportista 04.05.2018 / SMDno2017-146
Avaa tästä [pdf]

 

Vuosi 2017

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta 13.12.2017 / SMDno-2016-1495
Avaa tästä [pdf]

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä työaikalaiksi 1.9.2017 / TEM/1225/00.04.01/2016
Palomiesliiton lausunnon tiivistelmä: avaa tästä [pdf]
Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi

Lausunto terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevista muutoksista vuonna 2019, luonnos 30.3.2017 / hankenumero STM032:00/2017. (24.5.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto luonnoksesta STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta, luonnos 30.3.2017 / hankenumero STM94:00/2016. (24.5.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto HE 16/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä (25.4.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunnot (14.2.2017):

HE 107/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi,

HE 72/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta,

HE 94/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Avaa tästä [pdf]

 

Vuosi 2016

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (14.11.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (28.10.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta (pelastustoimen päällystökoulutuksen siirto) (16.8.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ -luonnoksesta (10.5.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto pelastustoimen strategia 2025 -luonnoksesta (26.4.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto työryhmän selvityksestä pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan päällystökoulutuksen siirtämisestä Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle (29.3.2016)
Avaa tästä [pdf]

Eriävä mielipide Tuottavuus pelastustoimessa -raportin lausuntoversioon (15.2.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunnot