Etusivu > Palomiesliitto > Lausunnot ja kannanotot

Palomiesliiton lausunnot ja kannanotot

Palomiesliitto hoitaa jäsentensä edunvalvontaa muun muassa ottamalla kantaa ja antamalla lausuntoja lainsäädännön valmisteluun ja pelastusalan toimintaan.

 

Vuosi 2018

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 14.09.2018 / STM074:00/2018
Avaa tästä [pdf]

Lausunto sisäministeriölle Pelastusalan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmäraportista 04.05.2018 / SMDno2017-146
Avaa tästä [pdf]

 

Vuosi 2017

Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta 13.12.2017 / SMDno-2016-1495
Avaa tästä [pdf]

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä työaikalaiksi 1.9.2017 / TEM/1225/00.04.01/2016
Palomiesliiton lausunnon tiivistelmä: avaa tästä [pdf]
Lausunto löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.lausuntopalvelu.fi

Lausunto terveydenhuoltolain ensihoitoa koskevista muutoksista vuonna 2019, luonnos 30.3.2017 / hankenumero STM032:00/2017. (24.5.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto luonnoksesta STM:n asetukseksi ensihoitopalvelusta, luonnos 30.3.2017 / hankenumero STM94:00/2016. (24.5.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto HE 16/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastustoimen järjestämisestä (25.4.2017)
Avaa tästä [pdf]

Lausunnot (14.2.2017):

HE 107/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle sisäministeriön hallinnonalan kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi,

HE 72/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta,

HE 94/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Avaa tästä [pdf]

 

Vuosi 2016

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi pelastustoimen järjestämisestä (14.11.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (28.10.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta (pelastustoimen päällystökoulutuksen siirto) (16.8.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+ -luonnoksesta (10.5.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto pelastustoimen strategia 2025 -luonnoksesta (26.4.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunto työryhmän selvityksestä pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan päällystökoulutuksen siirtämisestä Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle (29.3.2016)
Avaa tästä [pdf]

Eriävä mielipide Tuottavuus pelastustoimessa -raportin lausuntoversioon (15.2.2016)
Avaa tästä [pdf]

Lausunnot