Etusivu > Opi ja osallistu > Palomiesliiton koulutustuki

Palomiesliiton koulutustuki

Suomen Palomiesliitto SPAL ry (SPAL) tukee rahallisesti ns. aktiivijäsentensä omaehtoista koulutusta.

Koulutustuen menettely- ja toimintaohjeet

Suomen Palomiesliitto SPAL ry (SPAL) tukee rahallisesti jäsentensä omaehtoista kouluttautumista seuraavilla avustusmekanismeilla:

I. Aktiivijäsenten työmarkkinaosaamiseen liittyvät koulutukset.
a. Näitä koulutuksia avustetaan enintään 50 % osuudella kurssimaksusta.

II. Kaikille jäsenille tarkoitettu ammattitaidon kehittämiseen tähtäävän koulutuksen avustaminen.
a. Näitä koulutuksia avustetaan enintään 25 % osuudella kurssimaksusta.
b. Avustuksen suuruuteen vaikuttaa koulutuksen liityntä ammatin vaatimuksiin.

III. Apuraha vähintään YAMK tason lopputyön, akateemisen tutkimuksen tai vastaavan laajuisen selvityksen tekemiseen.
a. Apuraha on suuruudeltaan enintään 1500 euroa.
b. Apurahan myöntämistä koskevat päätökset tekee johtoryhmä.

Tarkentavia määräyksiä avustuksen myöntämiseen liittyen

1. Aktiivijäsenillä tarkoitetaan SPALin jäsentä, joka toimii pääluottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna, varatyösuojeluvaltuutettuna, paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, sihteerinä, jäsenasioiden hoitajana tai hallituksen jäsenenä.

Aktiivijäseneksi voidaan katsoa myös muu henkilö kuin edellä mainittu, mikäli tosiasialliset olosuhteet sen osoittavat. Nämä tilanteet ratkaistaan jäsenyhdistyksen esityksestä.

2. Kaikille jäsenille myönnettävän avustuksen koulutuksen tulee liittyä jäsenen ammattitaitojen ylläpitämiseen ja/tai kehittämiseen, minkä lisäksi koulutuksen tulee olla sopusoinnussa SPALin sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen ja/tai toimintaan.

3. Koulutustukea ei lähtökohtaisesti myönnetä, mikäli työnantaja maksaa tai työnantajan velvollisuus olisi maksaa kyseinen koulutus kokonaan tai osittain.

4. Koulutustukena myönnetään koulutuksen (tutkinto, kurssi tms. kokonaisuus) varsinainen maksu (kurssimaksu tms.) sekä mahdollinen materiaalimaksu. Koulutustukena ei makseta ansionmenetystä, matkakuluja, eikä päivärahoja tms. varsinaiseen koulutukseen kuulumattomia maksuja.

Hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ollessa kurssikokonaisuus, jonka hintaan sisältyy majoitus- tai ruokailukustannuksia, voidaan nekin avustussummaa määritettäessä ottaa huomioon.

5. Koulutustukena maksetaan enintään puolet kurssi- tms. maksusta ja enintään 1.500 euroa hakijaa kohden. Koulutustuki on sidottu SPALin budjettiin, eikä budjetoitua summaa voida ylittää, ellei liittohallitus toisin päätä.

6. Mikäli koulutukseen sisältyy kirjallinen lopputyö tai muu kirjallinen opinnäytetyö, SPALilla on oikeus vaikuttaa tällaisen työn aiheeseen, mikäli mahdollista. Hakijan on keskusteltava asiasta SPALin edustajien (ks. kohta 9) kanssa ennen koulutuksen aloittamista.

7. Mikäli hakijalle on myönnetty koulutustukea ja hakija eroaa SPALin jäsenyydestä koulutuksen kestäessä, hakija sitoutuu maksamaan saamansa koulutustuen täysimääräisesti takaisin SPALille. Erityisen painavista syistä SPAL voi luopua vaatimasta tuen takaisinmaksua.

8. Hakijana olevan jäsenen tulee osoittaa koulutustukihakemus kirjallisena (sähköposti tai perinteinen kirjeposti) SPALin toimistolle. Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin hakijan yhteystiedot, tarkoitettu koulutus, sen hinta, kesto sekä mahdollisuus kirjalliseen opinnäytetyöhön.

9. Päätöksen koulutustuen myöntämisestä tai epäämisestä tekee SPALin järjestön johtaja ja edunvalvontajohtaja työmarkkinalakimiehen esittelystä. Apurahojen osalta päätöksen tekee SPALin johtoryhmä työmarkkinalakimiehen esittelystä.

SPALin järjestön johtajan, edunvalvontajohtajan sekä johtoryhmän päätökseen voi hakea muutosta 30 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Koulutustukipäätökseen haetaan muutosta liittohallitukselta, jonka tulee ratkaista asia viivytyksettä ja viimeistään seuraavassa varsinaisessa liittohallituksen kokouksessa. Vapaamuotoinen muutoksenhaku toimitetaan kirjallisesti Palomiesliiton toimistolle.

Hakemuksia ratkaistaessa on huomioitava erityisesti jäsenten yhdenvertaisuus sekä budjetoitu koulutuskustannuksiin tarkoitettujen varojen määrä ja riittävyys.

SPALin koulutustuen rekisteriseloste