Etusivu > Opi ja osallistu > Palomiesliiton koulutustuki

Palomiesliiton koulutustuki

Suomen Palomiesliitto SPAL ry (SPAL) tukee rahallisesti ns. aktiivijäsentensä omaehtoista koulutusta.

Koulutustuen menettely- ja toimintaohjeet

1. Aktiivijäsenillä tarkoitetaan SPALin jäsentä, joka toimii pääluottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna, varatyösuojeluvaltuutettuna tai paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Aktiivijäseneksi voidaan katsoa myös muu henkilö kuin edellä mainittu, mikäli SPALin jäsenyhdistys näin päättää.

2. Koulutuksen tulee liittyä jäsenen ammattitaitojen ylläpitämiseen ja/tai kehittämiseen, minkä lisäksi koulutuksen tulee olla sopusoinnussa SPALin sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen ja/tai toimintaan.

3. Koulutustukea ei myönnetä, mikäli työnantaja maksaa tai työnantajan velvollisuus olisi maksaa kyseinen koulutus.

4. Koulutustukena myönnetään koulutuksen (tutkinto, kurssi tms. kokonaisuus) varsinainen maksu (kurssimaksu tms.) sekä mahdollinen materiaalimaksu. Koulutustukena ei makseta ansionmenetystä, matka-, majoitus- tai ruokailukustannuksia eikä päivärahoja tms. varsinaiseen koulutukseen kuulumattomia maksuja.

5. Koulutustukena maksetaan enintään puolet kurssi- tms. maksusta ja enintään 1.500 euroa hakijaa kohden. Koulutustuki on sidottu SPALin budjettiin, eikä budjetoitua summaa voida ylittää, ellei liittohallitus toisin päätä.

6. Mikäli koulutukseen sisältyy kirjallinen lopputyö tai muu kirjallinen opinnäytetyö, SPALilla on oikeus vaikuttaa tällaisen työn aiheeseen, mikäli mahdollista. Hakijan on keskusteltava asiasta SPALin edustajien (ks. kohta 10) kanssa ennen koulutuksen aloittamista.

7. Mikäli hakijalle on myönnetty koulutustukea ja hakija eroaa SPALin jäsenyydestä koulutuksen kestäessä tai koulutuksen päättymistä seuraavan kahden kalenterivuoden aikana, hakija sitoutuu maksamaan saamansa koulutustuen täysimääräisesti takaisin SPALille. Erityisen painavista syistä SPAL voi luopua vaatimasta tuen takaisinmaksua.

8. Tukea myönnetään SPALin jäsenille. SPALin jäsenyhdistykset päättävät siitä, kuka on oikeutettu tukea nimettyyn koulutukseen hakemaan. Jäsenyhdistys laatii ja toimittaa hakemuksen SPALiin kohdan 9 mukaisesti. Jäsenyhdistyksen hakemusten määrää ei ole rajattu, mutta hakemuksia ratkaistaessa noudatetaan kohdan 10 mukaisia periaatteita.

9. Koulutustukihakemus tulee osoittaa kirjallisena (sähköposti tai perinteinen kirjeposti) SPALin toimistolle. Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin jäsenyhdistys, hakijan yhteystiedot, tarkoitettu koulutus, sen hinta, kesto sekä mahdollisuus kirjalliseen opinnäytetyöhön.

10. Päätöksen koulutustuen myöntämisestä tai epäämisestä tekee SPALin järjestön johtaja ja edunvalvontajohtaja. Päätöksen on oltava yksimielinen. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, hakemuksen ratkaisee SPALin liittohallitus.

SPALin järjestön johtajan ja edunvalvontajohtajan päätös on lopullinen eikä siitä ole valitusoikeutta. Mikäli päätös alistetaan SPALin liittohallituksen ratkaistavaksi, myös tämä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Hakemuksia ratkaistaessa on huomioitava erityisesti jäsenten yhdenvertaisuus sekä budjetoitujen koulutuskustannuksiin tarkoitettujen varojen määrä ja varojen riittävyys.

SPALin koulutustuen rekisteriseloste